•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 13 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Sołtysi wsi Grzybno


  zobacz fotogalerię: wieś - dawniej


  1864-1867 Jan Wojciechowski  
... lat sołtysowania 

    Informacja o sołtysowaniu Jana Wojciechowskiego pochodzi z dokumentu poświadczającego ogłoszenie pisma komisarza powiatowego w sprawie podatku gruntowego.
J. Wojciechowski jest tam podpisany jako sołtys gminy Grzybno. W II połowie XIX wieku w Królestwie Pruskim istniały gminy jednowioskowe.
Sołtys Wojciechowski podpisał się trzema krzyżykami, co oznacza, że był niepiśmienny. ⇒ zobacz dokument

W tym czasie podpisany niżej Jana Stawny był ławnikiem gminy Grzybno (odpowiednik członka dzisiejszej Rady Sołeckiej). Wynika to również z dokumentu świadectwa wykonania czynności podatkowych (subrepartycyi podatku gruntowego), które tenże podpisał i przesłał do Królewskiego Radcy Ziemiańskiego w Śremie 30 kwietnia 1867 r.
⇒ zobacz dokument

  1906?-1936? Michał Czerwiński  
30 lat sołtysowania

    Był sołtysem przez 30 lat. Lata sprawowania przez niego funkcji sołtysa sa określone na podstawie prawdopodobnych obliczeń uzyskanych w informacji od Jana Nowaka (obecnie jednego ze starszych mieszkańców wsi). Potwierdzone lata sołtysowania to 1931 oraz 1935 - jak wynika z podpisanych pokwitowań ⇒ zobacz dokument
  1936?-1946? Michał Nowak  
5 lat sołtysowania

    Michał Nowak został sołtysem przed wojną.
Wg Jana Nowaka (syna): w czasie okupacji sprawowanie funkcji przez Polaka było niemożliwe. W latach 1939-1945 urząd sołtysa sprawowali Niemcy, mieszkający w sąsiedniej Pecnie: Krygier, a potem Kalbuch. W obliczu zblizającego się frontu prawdopodobnie uciekli wraz z innymi Niemcami. Wtedy automatycznie na funkcję sołtysa powrócił Michal Nowak. Ponieważ zrezygnował z funkcji przed wyborami, obowiązki przejął jego zastępca - podsołtys Władysław Ratajczak (pochodził z Piotrkowic, a w Grzybnie zamieszkał po ożenku z Zofią Laszak).
Z zapisu w kronice szkoły podstawowej wynika, że w latach 1946-1948 sołtysem był Jan Kowalczyk, w 1948 był nim Władysław Ratajczak

Urodził się w 1887 roku, zmarł w 1953.

  195?-1988 Edmund Frąckowiak  
30 lat sołtysowania

    Kolejnym sołtysem został Edmund Frąckowiak.
Wg prawdopodobnych informacji był sołtysem przez ponad 30 lat.

W czasie trwania jego kadencji w Grzybnie zrealizowano:
- sieć wodociągową
- utwardzenie drogi i założenie chodników
- budowę strażnicy OSP

Urodził się w 1915 roku, zmarł w 1988.

  1988-2006 Andrzej Matuszewski  
18 lat sołtysowania

    Po śmierci Edmunda Frąckowiaka sołtysem został w wyniku wyborów w roku 1988 Andrzej Matuszewski - rolnik gospodarujący na 19 ha gospodarstwie. Sprawował funkcję przez 18 lat - do roku 2006, kiedy sam zrezygnował z bycia sołtysem.

W czasie trwania jego kadencji w Grzybnie zrealizowano:
- kapitalny remont sieci wodociągowej
- sieć telefoniczną
- sieć kanalizacyjną
- instalację transformatora prądu

Urodził się w 1938 roku.

  2006-obecnie Szymon Buchert  
7 lat sołtysowania

    Obecnie sołtysem jest Szymon Buchert.
Wybrany w roku 2006. Ukończył Technikum Rolnicze w Grzybnie.

Za jego kadencji Grzybno było współorganizatorem Powiatowo-Gminnych Dożynek w roku 2008.

Urodził się w 1983 roku.


  zobacz fotogalerię: Grzybno - dzisiaj


Sołtysi gromady Mosina 1948

Zdjęcie wykonano na tle budynku Starostwa Powiatowego w Śremie.
Znany regionalista Jacek Szeszuła z Mosiny, rozszyfrował część osób na fotografii. Fotografia to wg niego: Sołtysi gromady Mosina, prawdopodobnie 1948 rok.

I rząd siedzą:
3 - Jan Mansfelski - sołtys Borkowice
4 - Mieczysław Skotarczak - skarbnik wójtostwa (lub Wincenty Krawczyk)
5 - Kołodziejczak -starosta śremski
6 - Leon Kołtoniak
8 - Antoni Szeszuła - sekretarz wójtostwa

II rząd stoją:
1 - Połczyński - sołtys Sowinki
3 - Michał Nowak -sołtys Grzybno
8 - Wojtyniak - sołtys Żabno
10 - Antoni Domagała - sołtys Pecna

III rząd stoją:
5 - Labrzycki
9 - Mania

IV rząd stoją:
4 - Plenzler - sołtys Nowinki


SOŁTYS HISTORYCZNIE
Sołtys (niem. Schultheiß od śrdw. łac. scultetus) to w średniowieczu osoba postawiona przez feudalnego pana na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. Warianty scholtis, szoltyz, sołtys w średniowiecznym systemie prawnym to także wiejski sędzia (Dorfschulze) oraz zasadź ca (osadnik), 1180 Schultetus, 1249 Sculte, 1259 Schultheiß, 1300 Schulcz, 1371 Scolcz. Sołtysem mógł być szlachcic, mieszczanin lub chłop.

Do praw sołtysa należało:
* zbieranie czynszu
* przewodniczenie ławie wiejskiej
* otrzymywał kilka łanów ziemi, na których mógł osadzać chłopów; powstawały folwarki sołtysie
* parytcypował w dochodach feudała (1/6 czynszów i 1/3 kar sądowych)
* prawo posiadania jatek, młyna itp.

Z drugiej strony miał obowiązek konnej służby wojskowej.
Pozycja społeczna i ekonomiczna sołtysów była stosunkowo mocna, mogli oni nawet konkurować ze średnio zamożną szlachtą. Z tego względu szlachta wymogła na Jagielle Statut warcki (1423), na mocy którego mogła wykupywać sołectwa. Z biegiem czasu od wieku XV do XVII sołtysi stali się nadzorcami pańszczyź nianymi i pomocnikami właścicieli wsi.
W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym sołtys stał na czele najniższej jednostki podziału administracyjnego - gromady.
W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, po 1973 między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy.


SOŁTYS WSPÓŁCZEŚNIE
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej - sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa. Szczegółowe regulacje dotyczące granic (istnieją sołectwa wielowioskowe), uprawnień sołtysa itp. regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez Radę gminy. Wynagrodzeniem za pracę sołtysa jest dieta. Sołtys ma prawo posiadania młyna.

Kompetencje
* reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
* zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców sołectwa,
* realizuje uchwały Rady dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami Rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
* w zakresie ustalonym przez Radę dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
* uczestniczy w sesjach Rady a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
* obowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.
(wg Wikipedii )
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015